Projecten

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste projecten weergegeven waar ik aan heb gewerkt. Tevens zijn de belangrijkste bijbehorende werkzaamheden weergegeven. Zo kunt u een idee krijgen van mijn ervaring en van de werkzaamheden die ik voor u kan verzorgen.

Project Werkzaamheden
Gebiedsdocumenten KRW (Ecofide i.o.v. WS Noorderzijlvest) Eindredactie, inhoudelijke check en verbetering
Ecologische begeleiding realisatie natuurvriendelijke oevers Maas (Ecofide i.o.v. Bureau Stroming) Opstellen ecologische werkbladen, ecologische begeleiding
Evaluatie 25 jaar waterkwaliteit en ecologie (WS Groot Salland) Analyseren en rapporteren meetgegevens waterkwaliteit en ecologie, resultaten relateren aan ontwikkelingen emissies, inrichting e.d., projectleiding, aansturen inhoudelijk specialisten, bestuurlijke inbedding resultaten en aanbevelingen
Ecologische potentie Sallandse weteringen (WS Groot Salland) Watersysteemanalyse (hydromorfologie, ecologie en waterkwaliteit), multivariate analyse, advies doelstellingen en maatregelen KRW
Ambities ecologie bij maaionderhoud (WS Groot Salland) Analyseren doelen ecologie en huidige ambitie bij maaionderhoud, opstellen beleidskader maaionderhoud, weergave resultaten voor bestuur
Advisering bij herinrichtingsprojecten (Vecht en weteringen) (WS Groot Salland) Advisering bij herinrichtingsprojecten
Effectiviteit beekherstelmaatregelen (WS Groot Salland/ STOWA) Veldbezoeken herstelprojecten Rijn-Oost, plan van aanpak protocol monitoring beekherstel, opstellen beekherstelsleutel, actualiseren kennisvragen beken
Actieplan waterkwaliteit Vecht (WS Groot Salland) Ontwerpen aanpak (Soft System Modelling), analyse toestand, probleem, bronnen en actoren, mogelijke maatregelen en activiteiten WGS
Afwenteling Rijn-Oost (WS Groot Salland) Trekker werkgroep afwenteling Rijn-Oost, formuleren maatregelen afwenteling
Procescoördinatie monitoring en evaluatie (WS Groot Salland) Ontwerpen proces monitoring en evaluatie (watersysteem, waterketen en waterveiligheid)
Watersysteemanalyse Bovenwater (Arcadis i.o.v. waterschap Zuiderzeeland) Watersysteemanalyse, analyseren en rapporteren meetresultaten
Bestrijding blauwalg met waterstofperoxide (Arcadis i.o.v. Gemeente Veendam, Recreatieschap Noord-Holland en Gemeente Sittard-Geleen) Watersysteemanalyse (m.n. Borgerswold), ontwerpen onderzoeksopzet, begeleiding uitvoering, analyseren en rapporteren meetresultaten
Onderzoek toepassing waterstofperoxide in waterleidingduinen (Arcadis i.o.v. Dunea) Ontwerpen aanpak ecotoxicologie, rapporteren resultaten
Hydromorfologische beoordeling Rijkswateren (Arcadis i.o.v. RWS Data- en Informatiedienst) Uitvoeren hydromorfologische beoordeling,  redigeren eindrapportage, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding
Ontwerp meetnet waterkwaliteit en ecologie waterschap Friesland (Arcadis i.o.v. waterschap Friesland) Ontwerpen aanpak, opstellen doelenboom (informatiebehoefte), ontwerpen meetnet
Evaluatie KRW-maatlatten (Arcadis i.o.v. RWS Waterdienst) Onderzoeksopzet, analyseren en rapporteren resultaten, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding
Passende beoordeling verspreiden baggerspecie Westerschelde (Arcadis i.o.v. Zeeland Seaports) Ontwerpen aanpak, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding
Natuurtoets kanalen Noordwest Overijssel (Arcadis i.o.v. Provincie Overijssel) Aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding
Evaluatie KRW-verkenner ecologie (Arcadis i.o.v. Deltares) Interviewen gebruikers, verzamelen literatuur effectiviteit maatregelen, analyseren en rapporteren resultaten, projectleiding
Ontwikkeling en verbetering maatlat macrofauna zoete getijdewateren (R8) (Arcadis i.o.v. Deltares) Projectleiding, analyseren meetgegevens, aansturen specialisten, rapporteren resultaten
Intercalibratie maatlat macrofauna meren (Arcadis i.o.v. RWS Waterdienst) Vertegenwoordiging Nederland, advisering methodiek
Primaire rapportage meetnet macrofauna Rijkswateren (Arcadis i.o.v. RWS Waterdienst) Analyseren en rapporteren meetgegevens, projectleiding
Weet wat er leeft langs Rijn en Maas, ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief (RWS RIZA) Analyseren en rapporteren meetgegevens, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding
Ontwikkeling maatlat macrofauna grote rivieren (R7, R8 en R16) (RWS RIZA) Verzamelen en analyseren (internationale) meetgegevens, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding
Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen (RWS RIZA) Verzamelen literatuur effectiviteit maatregelen, ontwerpen aanpak effectiviteit, projectleiding
Vertegenwoordiging in internationale stroomgebiedscommissies (ICBR, ICBM) Vertegenwoordiging Nederland in commissies
Evaluatie en optimalisatie biologisch meetnet Rijkswateren (RWS RIZA) Bepalen informatiebehoefte, stroomlijnen meetnet met informatiebehoefte
Evaluatie en optimalisatie meetnet macrofauna Rijkswateren (RWS RIZA) Bepalen informatiebehoefte, statistische evaluatie meetnet, ontwerpen meetnet
Watersysteemrapportage kanalen (RWS RIZA) Analyseren en rapporteren meetgegevens, projectleiding