Weet wat er leeft langs Rijn en Maas

Rapportage van de ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief

In deze rapportage worden de monitoringgegevens (MWTL) zo gepresenteerd dat duidelijk wordt in hoeverre het ecologisch herstel van de rivieren is gevorderd. De rapportage geeft bovendien inzicht in de mate waarin de waterkwaliteit en de ecologie voldoen aan de doelstellingen van Europese richtlijnen en het nationale beleid en beheer. De rapportage heeft betrekking op het hele rivierengebied: het zomer- en het winterbed van de Rijntakken, de Maas en het benedenrivierengebied, inclusief het Haringvliet.

Om de toegankelijkheid van de monitoringgegevens te vergroten, is gekozen voor meerderekorte bijdragen die het ecosysteem steeds vanuit één invalshoek kort en bondig belichten. Technische vaktaal is daarbij vermeden.

Werkzaamheden: Analyseren en rapporteren meetgegevens, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding

Ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief