Watersysteemanalyse Rijntakken 1990-2015

Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015. Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie (i.o.v. Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

Ten behoeve van de planuitwerking voor de KRW in de komende planperiode is in deze rapportage de ecologische toestand van de Rijntakken (Nederrijn-Lek, IJssel en Bovenrijn-Waal) in beeld gebracht. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de trends van de fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit(parameters) en de belangrijkste sturende en verklarende factoren.

Werkzaamheden: analyseren en rapporteren meetgegevens hydrologie, morfologie, waterkwaliteit en ecologie, bijeenbrengen en resultaten met elkaar in verband brengen (synthese en conclusies), projectleiding