Evaluatie en optimalisatie biologisch meetnet Rijkswateren

Evaluatie en optimalisatie van het biologisch meetnet rijkwateren (MWTL)

Werkzaamheden: bepalen informatiebehoefte, stroomlijnen meetnet met informatiebehoefte