Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen

Onderzoek naar de effectiviteit van herstel- en inrichtingsmaatregelen in de rijkswateren (RWS RIZA)

Maatregelen voor herstel en inrichting van rijkswateren leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelen voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
Maar een recente inventarisatie van monitoringsresultaten van dergelijke herstelprojecten leert dat optimalisatie van inrichting en beheer, gericht op de nieuwe natuurdoelen, tot betere resultaten kan leiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat er al veel bekend is over de effecten van bepaalde maatregelen.
Er is echter een groep van maatregelen en soorten die tot nu toe onderbelicht is gebleven. Rijkswaterstaat gaat met deze informatie haar monitoringprogamma optimaliseren.

Werkzaamheden: verzamelen literatuur effectiviteit maatregelen, ontwerpen aanpak effectiviteit, projectleiding.