Beekherstel Kasteel Heeswijk

Herstel Natte Natuurparel Kasteel Heeswijk (i.o.v. WS Aa en Maas)

De gronden rondom kasteel Heeswijk (Gem. Bernheze) maken onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en zijn grotendeels aangewezen als Natte Natuur Parel (NNP). Natte natuurparels behoren in Brabant tot de meest waardevolle, waterafhankelijke natuur met hoge prioriteit tot herstel. Het project ‘Herstel NNP Kasteel Heeswijk’ beoogt verdrogingsbestrijding van de NNP en optimalisatie van de meander bij kasteel Heeswijk.

Bart Reeze Water & Ecologie verzorgt de ecologische inbreng in het herstelproject en analyseerde de ecologische ambitie in relatie tot de abiotische randvoorwaarden. Door de hoge fosfaatconcentraties is afgraven van de bovengrond noodzakelijk voor de realisatie van het beheertype ‘vochtig hooiland’; verhoging van het waterpeil alleen zal leiden tot een toename van de voedselrijkdom. Voor de meander is een vergroting van het inlaatdebiet in combinatie met herstel van het bodemprofiel (lengteprofiel) en inbreng van beekhout noodzakelijk. Daarnaast zullen er aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden voor herstel van de vismigratie in het stroomgebied van de Aa.

Werkzaamheden: deelname projectteam, analyse hydrologie en systeemfunctioneren, notitie ecologische ambitie en notitie vismigratie NNP Kasteel Heeswijk, bijdrage beslisdocument en projectplan Waterwet.