Afwenteling Rijn-Oost

Formuleren van maatregelen om afwenteling (KRW) te voorkomenin stroomgebied Rijn- Oost (WS Groot Salland)

Tot op heden heeft afwenteling van stoffen naar benedenstroomse waterlichamen nog weinig meegespeeld bij het formuleren van maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In de werkgroep afwenteling is de afwentelingsopgave in Rijn-Oost in beeld gebracht en zijn (typen van) maatregelen geformuleerd om afwenteling van stoffen naar benedenstroomse waterlichamen te voorkomen. Op basis van de beschikbare informatie is een redeneerlijn afwentelingsmaatregelen ontwikkeld.

Werkzaamheden: trekker werkgroep afwenteling Rijn-Oost, formuleren maatregelen afwenteling, beleidsmatige afstemming