Actieplan waterkwaliteit Vecht

Opstellen actieplan waterkwaliteit Overijsselse Vecht (WS Groot Salland)

Door een interne werkgroep is het probleem van ‘de waterkwaliteit’ van de Vecht concreet gemaakt door het identificeren van zes aandachtsvelden: fosfaat, stikstof, gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe stoffen, drinkwater en zwemwater. Per aandachtsveld is de situatie in de Vecht nader onderzocht op de volgende punten: omgeving, normstelling/ kaders, toestand, problemen, bronnen en actoren, mogelijke maatregelen, conclusie en voorgestelde activiteiten voor waterschap Groot Salland. Dit heeft geresulteerd in een ‘analyse en plan van aanpak’ per aandachtsveld.

Werkzaamheden: projectleiding, ontwerpen aanpak (Soft System Modelling), analyse toestand, probleem, bronnen en actoren, mogelijke maatregelen en activiteiten WS Groot Salland, schrijven bestuursvoorstel.

Actieplan waterkwaliteit Vecht